INFORMACJA DOT. OCHRONY DANYCH OSOBOWOYCH

Szanowni Państwo, jeśli otrzymali Państwo wiadomość e-mail od NETBOX PL sp. z o.o. z siedzibą w Czachorowie lub od osoby działającej na rzecz spółki, informujemy, że informację o Państwa danych teleadresowych otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa lub z innych źródeł publicznie dostępnych. Kontaktujemy się z Państwem wyłącznie w odpowiedzi na otrzymaną wiadomość lub z własnej inicjatywy celem wykonania umowy, której Państwo są stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, a także celem realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez NETBOX PL sp. z o.o., które mogą istnieć, gdy zachodzi istotny i odpowiedni rodzaj powiązania między osobą, której dane dotyczą, a NETBOX PL sp. z o.o., na przykład gdy osoba, której dane dotyczą, jest klientem NETBOX PL sp. z o.o. lub działa na jego rzecz.

Państwa dane takie jak imię, nazwisko, dane teleadresowe, w tym adres e-mail, dane rejestrowe (w przypadku przedsiębiorców) przetwarzane są przez NETBOX PL sp. z o.o. z siedzibą w Czachorowie.

W przypadku potrzeby zwrócenia się z zapytaniem lub uzyskaniem informacji od Administratora danych niżej podaje się dane do kontaktu:

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej (np. czas wykonania umowy), a dłużej tylko w przypadkach uzasadnionych interesem prawnym NETBOX PL sp. z o.o.

NETBOX PL sp. z o.o. stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne celem ochrony Państwa danych osobowych, a personel NETBOX PL sp. z o.o. przetwarzający dane osobowe jest należycie przeszkolony i zobowiązany do stosowania, obowiązujących w spółce procedur bezpieczeństwa oraz przepisów prawa.

Niezależnie od powyższego każdy zainteresowany, którego dane osobowe są przetwarzane przez NETBOX PL sp. z o.o., ma prawo do:


INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF PERSONAL DATA

Dear Sir or Madam, if you received an e-mail from NETBOX PL sp. z o.o. with its registered office in Czachorowo or from a person acting on behalf of the company, we would like to inform you that we have received information on your contact details directly from you or from other sources of public domain. We contact you only in reply to the message received or on our own initiative in order to perform the agreement which you are a party to or to take action at your request prior to the conclusion of the agreement, as well as in order to pursue legitimate interests pursued by NETBOX PL sp. z o.o. which may exist when there is a relevant and appropriate relationship between the data subject and NETBOX PL sp. z o.o., for example when the data subject is a customer of NETBOX PL sp. z o.o. or acts on its behalf.

Your data, such as your name, surname, contact details, including e-mail address, registration data (in case of entrepreneurs) is processed by NETBOX PL sp. z o.o. with its registered office in Czachorowo.

In the event of a need to request or obtain information from the Data Controller, the contact details are provided below:

Personal data is stored for the period necessary to achieve the purposes specified above (e.g. the term of agreement performance), and longer only in cases justified by the legitimate legal interest of NETBOX PL sp. z o.o.

NETBOX PL sp. z o.o. applies appropriate technical and organizational measures to protect your personal data, and the personnel of NETBOX PL sp. z o.o. processing personal data is duly trained and obliged to apply the security procedures and legal regulations in force in the company.

Irrespective of the above, every interested party whose personal data is processed by NETBOX PL sp. z o.o. has the right to:


INFORMATION ÜBER DEN SCHUTZ PERSONENBEZOGENER DATEN

Sehr geehrte Damen und Herren. Wenn Sie eine E-Mail von NETBOX PL sp. z o.o. [GmbH] mit dem Sitz in Czachorowo oder von einer Person, die im Namen unseres Unternehmens handelt, erhalten haben, möchten wir Sie darauf hinweisen, dass wir ihre Kontaktdaten direkt von Ihnen oder aus anderen öffentlich zugänglichen Quellen erhalten haben. Wir kontaktieren Sie nur aufgrund einer Anfrage ihrerseits, bei Fragen vor oder zum Vertragsabschluss oder wenn es sich um die Erfüllung eines Vertrages handelt sowie bei berechtigtem Interessen von NETBOX PL sp. Diese können bestehen, wenn zwischen der betroffenen Personen/Firmen und NETBOX PL sp. z o. ein geschäftliches Interesse besteht, z.B., wenn die betroffene Person/Firma Kunde von NETBOX PL sp. ist oder für diese arbeitet.

Ihre Daten, Vorname, Name, Anschrift, ihre E-Mail-Adresse sowie die Registerdaten bei Unternehmen werden von NETBOX PL sp. z o.o. [GmbH] mit dem Sitz in Czachorowo verarbeitet.

Falls Sie Fragen an den Datenbeauftragten haben, so wenden Sie sich bitte an:

Personenbezogene Daten werden nur für die Zeit aufbewahrt, die notwendig ist, die oben festgelegten Ziele (z.B. Zeit der Vertragsausführung) umzusetzen. Nur in besonderen Fällen, die im Interesse von NETBOX PL sp. z o.o. [GmbH] begründet sind, werden diese länger aufbewahrt.

NETBOX PL sp. z o.o. [GmbH] verwendet entsprechende technische und organisatorische Mittel zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten. Das Personal von NETBOX PL sp. z o.o. [GmbH], das Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, wurde ordnungsgemäß geschult und verpflichtet, die in der Gesellschaft geltenden Sicherheitsverfahren und Rechtsvorschriften anzuwenden.

Ungeachtet dessen haben alle Betroffenen, deren personenbezogene Daten von NETBOX PL sp. z o.o. [GmbH] verarbeitet werden, das Recht auf: