...
ZAPYTANIE OFERTOWE
     

  Specyfikacja druku:
  Plik konstrukcyjny (jeśli posiadasz):
  Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Netbox.pl Sp. z o.o. (Netbox.pl). Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

  Polityka prywatności i cookies

  Netbox.pl Sp. z o.o. gwarantuje bezpieczeństwo danych, w tym danych osobowych, użytkowników odwiedzających stronę internetową netbox.pl. Zamieszczone poniżej informacje gwarantują zachowanie poufności danych osobowych oraz ich właściwe wykorzystanie.

  Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie O Ochronie Danych)(dalej zwane RODO).

  Administrator danych osobowych

  Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej jest Netbox.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Adres do kontaktu: Netbox.pl Sp. z o.o. Czachorowo 54, 63-800 Gostyń NIP: 6961001742 , KRS: 0000572455, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

  Jakie dane przetwarzamy

  W ramach naszej witryny zbieramy i przetwarzamy dane osobowe takie jak imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu.

  Cele przetwarzania danych osobowych

  Dane osobowe w Netbox.pl przetwarzane są w celu:

  1. Udzielenia odpowiedzi na wiadomości wysłane poprzez formularz ze Strony.
  2. Przesyłania informacji i ofert marketingowych, ankiet, zaproszeń oraz prowadzenia korespondencji za pomocą poczty e-mail.
  3. Marketingu i informacji handlowe (tylko za odrębną zgodą).

   

  W przypadku osób korzystających z zakładki Praca:

  1. W celu wzięcia przez kandydatkę/kandydata udziału w procesie rekrutacji na określone stanowisko, na postawie zgody z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
  2. W celu wzięcia przez kandydatkę/kandydata udziału w przyszłych procesach rekrutacji
   i pozostawienia dokumentów aplikacyjnych w bazie kandydatów, na postawie zgody z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
  3. W celu weryfikacji kwalifikacji i umiejętności kandydatek/kandydatów oraz ustalenia warunków współpracy – w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora na postawie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  4. W celu ustalenia lub dochodzenia przez Administratora ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami wysuwanymi wobec Administratora – w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora na postawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

  Administrator może żądać podania przez kandydatkę/kandydata takich danych jak: imię (imiona) i nazwisko, daty urodzenia; danych kontaktowe wskazane przez taką osobę; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

   

  Czego Użytkownik może oczekiwać od Netbox.pl

  Jako podmiot przetwarzający zobowiązujemy się do:

  1. przetwarzania danych wyłącznie do celów związanych z właściwą realizacją usług:
   w żadnym przypadku nie będziemy przetwarzać Twoich danych w innych celach,
  2. nieprzekazywania danych poza obszar UE ani poza terytorium krajów uznanych przez Komisję Europejską za kraje gwarantujące wystarczający poziom ochrony danych: wszystkie dane są przechowywane w Polsce,
  3. stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych dostosowanych do rodzaju usługi potrzeb w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych,
  4. powiadamiania w jak najszybszym terminie o przypadkach naruszenia ochrony danych osobowych,
  5. udzielania wsparcia w zakresie przestrzegania obowiązków wynikających z RODO poprzez dostarczenie niezbędnych informacji.

   

  Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych osobowych?

  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

  1. Wymagalność przetwarzania danych w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.
  2. Prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na obsłudze korespondencji
   i udzieleniu odpowiedzi na przesyłane wiadomości.
  3. Realizacji usług elektronicznych w zakresie udostępniania informacji o treściach zamieszczanych w Serwisie lub innych witrynach, w szczególności dotyczących treści marketingowych Administratora.
  4. Administrator nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego.

   

  Prawa Użytkownika

  Użytkownik ma pełne prawo decydowania, w jakim zakresie dane mogą być wykorzystywane przez Netbox.pl Użytkownikowi przysługą następujące prawa:

  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania,
  3. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  4. przenoszenia danych,
  5. prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika, w tym profilowania i marketingu bezpośredniego,
  6. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeśli na jej podstawie odbywa się przetwarzanie danych osobowych Użytkownika; cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem,
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Użytkownik w dowolnym momencie może wycofać zgodę na przesyłanie treści marketingowych.

   

  Kto ma dostęp do danych Użytkowników

  Zbierając dane osobowe umożliwiamy do nich  bezpośredni dostęp jedynie upoważnionym przez nas osobom tj. pracownikom, podwykonawcom i podmiotom świadczących usługi na naszą rzecz (tj. usługi księgowe, prawne, audytowe, wsparcia technicznego) i jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji usług zleconych przez Netbox.pl.

  Ponadto dane osobowe Użytkowników mogą być przekazane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości lub organom ścigania.

   

  Okres przechowywania danych

  Przekazane przez Użytkowników dane przechowywane są tylko przez okres niezbędny do zrealizowania określonego celu, w którym zostały przesłane albo na potrzeby zachowania zgodności z przepisami prawa.

  Dane osobowe przechowujemy przez okres korzystania przez Użytkownika z naszych usług.
  Po zaprzestaniu korzystania z usług, dane osobowe Użytkownika w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, będą przechowywane jeszcze przez okres niezbędny dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z tych usług.

  Jeżeli Użytkownik zgodzi się na wykorzystywanie swoich danych osobowych w celach marketingowych, będziemy przekazywać informacje o tym charakterze aż do momentu, w którym zgoda zostanie wycofana. Użytkownik ma prawo w dowolnym czasie wycofać swoją zgodę.

  W przypadku danych przesłanych na potrzeby rekrutacji dane będą przechowywane przez następujące okresy:

  1. w przypadku wyrażenia zgody na wzięcie udziału w procesie rekrutacji na określone stanowisko, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacji;
  2. w przypadku wyrażenia zgody na wzięcie udziału w przyszłych procesach rekrutacji, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy;
  3. w celu dochodzenia przez Administratora roszczeń lub obrony przed roszczeniami, dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń.

   

   

  Kontakt w sprawie danych osobowych

  Zapytania lub żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kierować zgodnie z podanymi poniżej danymi kontaktowymi:

  telefon: (+48) 65 575 17 15

  e-mail: netbox@netbox.com.pl

   

  Pliki Cookies

  W trakcie świadczenia usług, stosujemy profesjonalne technologie do gromadzenia i zapisywania informacji, takie jak pliki cookies. Są to powszechnie stosowane, niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie) używanym przez Użytkownika podczas odwiedzania przez niego strony internetowej. Informacje te przesyłane są do schowka używanej przeglądarki, która wysyła je z powrotem przy następnych wejściach na stronę internetową. Pliki cookies zawierają informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze strony internetowej. Najczęściej zawierają one nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

   

  Podstawa przetwarzania plików cookies

  Osoby korzystające z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej, prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie plików cookies poprzez przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanych w ich telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych.

  Udzielenie zgody na przetwarzanie plików cookies następuje w szczególności poprzez użycie przycisku zawierającego oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie plików cookies lub potwierdzenie zapoznania się z jego warunkami. Zgoda ta może być wycofana w każdym czasie, w sposób wolny od opłat i opisany w części dotyczącej zarządzania plikami cookies.

  Pliki cookies przetwarzamy na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (j.t. Dz.U. 2021, poz. 576).

   

  Jakie pliki cookies są przez nas wykorzystywane?

  Pliki cookies możemy skategoryzować z uwzględnieniem trzech metod podziału. Pod względem celów stosowania plików cookies, rozróżniamy ich trzy kategorie:

  • pliki niezbędne – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie strony oraz funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie ze strony jest niemożliwe,
  • pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb i preferencji, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Administratorowi na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika, korzystanie z niektórych funkcjonalności strony może być ograniczone,
  • pliki biznesowe – do tej kategorii należą np. cookies reklamowe. Umożliwiają one dostosowanie reklam wyświetlanych na stronie lub poza nim do preferencji Użytkownika. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika, korzystanie z niektórych funkcjonalności strony może być ograniczone.
  • Pod względem czasu ich ważności, rozróżniamy dwie kategorie plików cookies:
  • pliki sesyjne – istniejące do końca danej sesji Użytkownika,
  • pliki trwałe – istniejące po ukończeniu sesji przez Użytkownika.
  • Pod względem rozróżnienia podmiotu administrującego plikami cookies, wyodrębniamy:
  • pliki cookies Administratora,
  • pliki cookies podmiotów trzecich.

   

  Pliki cookies Administratora

  Pliki cookies Administratora pozwalają na rozpoznanie urządzenia Użytkownika i wyświetlenie strony internetowej dostosowanej do jego indywidualnych oczekiwań, przez co korzystanie z jego funkcjonalności staje się łatwiejsze i przyjemniejsze. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu Użytkownika, możliwe jest np. zapamiętanie danych logowania, utrzymywanie sesji po zalogowaniu, zapamiętanie wybranych towarów lub usług, czy dostosowanie do preferencji, jak np. rozmieszczenie treści, język czy jej kolor.

   

  Pliki cookies podmiotów trzecich

  Administrator może wykorzystywać pliki cookies stosowane przez Google Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone w ramach usług:

  • Google Adwords – pozwalają one na prowadzenie i ocenę jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Adwords,
  • Google Analytics – pozwalają one na ocenę jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Adwords, a także na badanie zachowań i ruchu Użytkowników oraz sporządzanie statystyk ruchu,
  • Google Maps – pozwalają one na przechowywanie informacji o Użytkowniku, które umożliwiają korzystanie z funkcjonalności map dostępnych w ramach usługi Google Maps. Google Inc. może śledzić lokalizację Użytkowników.
  • Korzystanie z plików cookies podmiotów trzecich jest uwarunkowane polityką prywatności i plików cookies, stosowaną przez te podmioty. Zachęcamy do zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych oraz politykami ochrony prywatności podmiotów, które  najczęściej oraz w najszerszym zakresie przetwarzają  nasze dane:
  • Polityka prywatności Google.

   

  Zarządzanie plikami cookies i innymi informacjami

  Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają umieszczanie plików cookies i innych informacji na urządzeniu końcowym. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie tych plików, konieczna jest odpowiednia zmiana ustawień przeglądarki internetowej. Możliwe jest wyłączenie ich zapisywania dla wszystkich połączeń z danej przeglądarki lub dla konkretnej witryny, a także ich usuwanie. Sposób zarządzania plikami zależy od używanego oprogramowania. Aktualne zasady zarządzania plikami można znaleźć w ustawieniach stosowanej przeglądarki internetowej.

  W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

  W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia Google Ads Preferences.

  Informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym można znaleźć w Podręczniku Użytkownika danego telefonu.

  Zgoda na przetwarzanie plików cookies jest dobrowolna. Należy jednak pamiętać, że ograniczenia w ich stosowaniu mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z części funkcjonalności strony.

  Zmiany i aktualizacja naszej Polityki Prywatności

  Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, o czym uprzednio zostaniesz poinformowany. Wszelkie zmiany polityki będą publikowane na niniejszej stronie
  w zakładce polityka prywatności.

  Ostatnia i aktualna wersja Polityki Prywatności obowiązuje od dnia:  14.05. 2021 roku.