ZAPYTANIE OFERTOWE
     

Bądź na bieżąco

facebook LinkedIn
Zaznacz stronę

Polityka prywatności i cookies

NINIEJSZA POLITYKA PRYWATNOŚCI ZAWIERA:

1. Regulamin serwisu https://www.netbox.com.pl/.
2. Politykę cookies.
3. Informację o przetwarzaniu danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu.
4. Ogólną klauzulę informacyjną dotyczą przetwarzania danych osobowych przez Netbox PL Sp. z o.o. w związku z prowadzoną działalnością.

1. REGULAMIN SERWISU
1.1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników z serwisu https://www.netbox.com.pl/pl/.
1.1.2. Ilekroć mowa jest o:

 1. Serwisie – należy rozumieć przez to stronę internetową pod adresem https://www.netbox.com.pl/, umożliwiającą korzystanie z funkcjonalności udostępnionych w Serwisie;
 2. Użytkownik – każda osoba fizyczna lub prawna korzystająca z Serwisu.

1.1.3. Serwis działa na zasadach określonych w Regulaminie serwisu internetowego oraz przepisach obowiązującego prawa.
1.1.4. Właścicielem Serwisu jest Netbox PL Sp. z o.o. Czachorowo 54 63-800 Gostyń.
1.1.5. Serwis jest przeznaczony zarówno dla konsumentów jak i przedsiębiorców.
1.1.6. Treści zamieszczone w Serwisie mają charakter ogólny (informacyjny) i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
1.1.7. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu wyłącznie na własny użytek, zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, z uwzględnieniem dóbr osobistych i praw własności intelektualnej, w szczególności praw autorskich. Wszelkie prawa do Serwisu oraz wszystkie treści zamieszczone w Serwisie korzystają z ochrony na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Naruszenie powyższych praw i interesów może skutkować odpowiedzialnością przewidzianą w obowiązujących przepisach prawa.
1.1.8. Wykorzystanie materiałów opublikowanych w Serwisie w całości lub w części, w sposób wykraczający poza użytek prywatny, wymaga każdorazowej pisemnej zgody Właściciela Serwisu.
1.1.9. Właściciel Serwisu jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w świadczeniu Usług drogą elektroniczną i udostępniania Serwisu, jeśli powodem jest:

 1. modernizacja, modyfikacja, konserwacja lub rozbudowa systemu teleinformatycznego lub oprogramowania;
 2. działania osób trzecich, które są niezależne od Właściciela Serwisu;
 3. wystąpienia siły wyższej.

1.1.10. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika.
1.1.11. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie informacji umieszczonych w Serwisie.
1.1.12. Odpowiedzialność Właściciela Serwisu wobec Użytkownika za korzystanie przez niego z Serwisu jest wyłączona. Powyższe nie obowiązuje w zakresie, w jakim jest to niedozwolone w świetle obowiązujących przepisów prawnych.

1.2. KORZYSTANIE Z SERWISU INTERNETOWEGO

1.2.1. Regulamin określa rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną w Serwisie, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów i zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu.
1.2.2. Właściciel Serwisu za pośrednictwem Serwisu udostępnia następujące rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną:

 1. udostępnianie treści cyfrowych o charakterze informacyjnym dotyczących działalności Właściciela Serwisu, w tym o produktach, promocjach, wydarzeniach itd. za pośrednictwem bezpłatnego serwisu internetowego oraz umożliwienia korzystania przez Użytkowników z dodatkowych nieodpłatnych funkcjonalności Serwisu:
  1. złożenia zapytania ofertowego dotyczącego produktów Właściciela Serwisu;
  2. wyrażenia chęci otrzymywania informacji handlowych.

1.2.3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na warunkach określonych w Regulaminie, na czas nieoznaczony z chwilą skutecznego wejścia przez Użytkownika do Serwisu. Umowa zostaje rozwiązana z chwilą opuszczenia Serwisu przez Użytkownika.
1.2.4. Właściciel serwisu określa minimalne wymagania techniczne w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, obejmujące:

 1. Komputer z systemem operacyjnym i dostępem do Internetu.
 2. Przeglądarka internetowa.
 3. Włączona obsługa JavaScript i Cookies.

1.2.5. Korzystanie z Serwisu nie wymaga rejestracji i/lub logowania.
1.2.6. Użytkownik zobowiązuje się do nieprzekazywania za pomocą Serwisu treści o charakterze bezprawnym.
1.2.7. Sieć Internet ma publiczny charakter i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniem bezpieczeństwa informacji, dlatego Użytkownicy powinni stosować odpowiednie środki techniczne, które zminimalizują te zagrożenia, w szczególności stosować programy antywirusowe.
1.2.8. W przypadku zastrzeżeń dotyczących działania Serwisu, Użytkownik może złożyć reklamację, poprzez przesłanie wiadomości mailowej na adres: politykaprywatnosci@netbox.com.pl
1.2.9. Wszelkie reklamacje, w tym związane ze świadczeniem usług elektronicznych, rozpatrywane są niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji. Składający reklamację otrzymuje odpowiedź w formie wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres e-mail, z którego została wysłana reklamacja.
1.2.10. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Konsument ma możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej (platforma ODR) w celu poddania pod rozstrzygnięcie sporu drogą elektroniczną.

1.3. ZMIANY REGULAMINU

1.3.1. Właściciel Serwisu jest uprawniony do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu w zakresie, który nie został indywidualnie uzgodniony z Użytkownikiem z poniższych przyczyn:

 1. zmiany obowiązujących przepisów prawnych;
 2. zmiany funkcjonalności Serwisu;
 3. zamknięcia Serwisu i/lub zakończenie świadczenia Usług;
 4. dostosowanie do wytycznych, decyzji, zaleceń itd. w zakresie ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji, świadczenia usług elektronicznych itp.

1.3.2. Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji w Serwisie i jest dostępny na stronie głównej Serwisu.
1.3.3. Powyższe nie uchybia obowiązkom Właściciela Serwisu wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.

2. POLITYKA COOKIES

2.1. Właściciel Serwisu wykorzystuje pliki cookies głównie w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną. Wiąże się to z korzystaniem przez Właściciela Serwisu oraz przez podmioty trzecie świadczące na jego rzecz np. usługi analityczne oraz statystyczne z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.).
2.2. Korzystanie z plików cookies w ramach Serwisu nie ma na celu identyfikacji Użytkowników. Pliki cookies pozwalają na rozpoznanie urządzenia Użytkownika i wyświetlenie strony internetowej dostosowanej do jego indywidualnych oczekiwań, przez co korzystanie z jego funkcjonalności staje się łatwiejsze i przyjemniejsze. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu Użytkownika, możliwe jest np. zapamiętanie danych logowania, utrzymywanie sesji po zalogowaniu, zapamiętanie wybranych towarów lub usług, czy dostosowanie do preferencji, jak np. rozmieszczenie treści, język czy jej kolor.
2.3. Właściciel Serwisu wykorzystuje niezbędne pliki cookies przede wszystkim w celu zapewnienia Użytkownikom podstawowych funkcjonalności Serwisu.
2.4. Użytkownik może wyrazić dobrowolną zgodę na stosowanie poniższych cookies:

 1. funkcjonalnych („Preferencje”) – w celu zapamiętania i dostosowania Serwisu do wyborów Użytkownika;
 2. analitycznych („Statystyka”) – umożliwiających Właścicielowi Serwisu ulepszanie Serwisu w oparciu o dane dotyczące liczby wizyt i źródeł ruchu w Serwisie;
 3. marketingowych („Marketing”) – mogących służyć Właścicielowi Serwisu do badania preferencji Użytkowników, ograniczania liczby wyświetleń danej reklamy, a także do pomiaru skuteczności kampanii reklamowej.

2.5. Użytkownik, który wyraził zgodę na stosowanie powyższych cookies może w każdej chwili ją cofnąć równie łatwo jak ją udzielił, korzystając z narzędzia Cookiebot zainstalowanego w Serwisie.  Należy jednak pamiętać, że ograniczenia w ich stosowaniu mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z części funkcjonalności Serwisu.
2.6. Aktualne zasady zarządzania plikami można także znaleźć w ustawieniach stosowanej przeglądarki internetowej. W celu zarządzania ustawieniami cookies należy wybrać z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępować zgodnie z instrukcjami:

W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: Google Ads Preferences.
2.7. Informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym można znaleźć w Podręczniku Użytkownika danego telefonu.

3. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU
Z KORZYSTANIEM Z SERWISU

3.1.W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu zbierane są informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie, a w pozostałym zakresie – dane podane przez Użytkownika w treści zapytania ofertowego.
3.2. Administratorem danych Użytkownika zebranych w Serwisie jest Właściciel Serwisu – Netbox PL Sp. z o.o. Czachorowo 54 63-800 Gostyń, która przetwarza dane osobowe w celu:

 1. udostępniania treści cyfrowych publikowanych w Serwisie, umożliwienia korzystania przez Użytkowników z funkcjonalności Serwisu oraz stosowania niezbędnych plików cookies w związku z zawarciem i realizacją umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu oraz jego zarządzania, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na ochronie jego praw i interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora, polegającym na ochronie jego praw i interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. stosowania funkcjonalnych, analitycznych i marketingowych cookies na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO).

3.3. W celach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Właścicielem Serwisu wysyłając e-maila na adres: politykaprywatnosci@netbox.com.pl
3.4. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, upływu terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, a najpóźniej do upływu terminów przewidzianych w przepisach prawa na zgłoszenie roszczeń.
3.5. Dane osobowe mogą być przekazywane:

 1. podmiotom przetwarzającym np. dostawcom usług i narzędzi informatycznych;
 2. innym administratorom danych, np. świadczącym usługi kurierskie i pocztowe;
 3. organom władzy publicznej i sądom – w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.

3.6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na zasadach określonych w RODO, przysługują Państwu następujące prawa:

 1. prawo do żądania dostępu do danych osobowych i ich sprostowania;
 2. prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
 3. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do żądania przeniesienia danych osobowych;
 5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 6. prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

3.7. W przypadku uznania, że dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z przepisami RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
3.8. Nie przekazujemy danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.
3.9. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
3.10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania będzie skutkować brakiem możliwości korzystania z dodatkowych funkcjonalności Serwisu.

4. KLAUZULA INFORMACYJNA

4.1. Na podstawie art. 13 i 14 RODO, Netbox PL Sp. z o.o. informuje, że w związku z prowadzoną działalnością przetwarza dane osobowe, w szczególności, w następujących celach:

 1. prowadzenia rekrutacji oraz obsługi zatrudnienia pracowników (i innych osób na podstawie umów cywilnoprawnych), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, b, c RODO;
 2. zawierania i realizacji umów z dostawcami materiałów, urządzeń i usług oraz dokonywania rozliczeń, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO;
 3. produkcji oraz sprzedaży towarów, w tym dokonywania rozliczeń oraz obsługi posprzedażowej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO;
 4. działalności administracyjnej (zwłaszcza obsługi spraw zarządu i siedziby firmy, utrzymywania bezpieczeństwa osób i mienia), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO;
 5. obrony przed roszczeniami i/lub dochodzenia wierzytelności, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 6. marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, f RODO.

4.2. Administratorem danych zebranych w celach wskazanych powyżej jest Netbox PL Sp. z o.o. Czachorowo 54 63-800 Gostyń, z którą można się skontaktować wysyłając e-maila na adres: netbox@netbox.com.pl i/lub dzwoniąc na numer tel.: +48 65 575 81 00 W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się wysyłając e-maila na adres: politykaprywatnosci@netbox.com.pl
4.3. Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio (m.in. od klientów, pracowników, współpracowników) lub pośrednio (m.in. od dostawców materiałów, urządzeń i usług, z publicznie dostępnych rejestrów).
4.4. Podanie danych osobowych poza przypadkami, w których obowiązek wynika z przepisów prawa, jest dobrowolne. Nie podanie danych osobowych może skutkować brakiem możliwości realizacji usługi itd.
4.5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, upływu terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, a najpóźniej do upływu terminów przewidzianych na obronę roszczeń lub dochodzenie wierzytelności.
4.6. Dane osobowe mogą być przekazywane:

 1. podmiotom przetwarzającym np. dostawcom usług i narzędzi informatycznych, biurom rachunkowym;
 2. innym administratorom danych, np. świadczącym usługi kurierskie i pocztowe;
 3. organom władzy publicznej i sądom – w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa;
 4. podmiotom współpracującym (tylko wówczas gdy wyrażono na to zgodę).

4.7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na zasadach określonych w RODO oraz w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

 1. prawo do żądania dostępu do danych osobowych i ich sprostowania;
 2. prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
 3. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do żądania przeniesienia danych osobowych;
 5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 6. prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

4.8. W przypadku uznania, że dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z przepisami RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
4.9. Nie przekazujemy danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.
4.10. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.