INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO PRACY W NETBOX PL SP. Z O.O.

Dane osobowe kandydatów do pracy gromadzone są przez NETBOX PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czachorowie (dalej jako „NETBOX PL”).

W przypadku potrzeby zwrócenia się z zapytaniem lub uzyskaniem informacji od Administratora danych niżej podaje się dane do kontaktu:

1. Poczta tradycyjna: NETBOX PL sp. z o.o., Czachorowo 54, 63-800 Gostyń
2. Poczta elektroniczna: netbox@netbox.com.pl
3. Telefon: +48 65 575 17 15

NETBOX PL ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:

1. imię (imiona) i nazwisko;
2. imiona rodziców;
3. datę urodzenia;
4. miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
5. wykształcenie;
6. przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Dane osobowe przekazane przez kandydata do pracy są przetwarzane przez NETBOX PL w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko pracy, na które kandydat aplikuje do czasu zakończenia procesu rekrutacji. Po zakończeniu procesu rekrutacji dane osobowe kandydata do pracy są usuwane. W przypadku wyrażenia zgody przez kandydata do pracy na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu przyszłych rekrutacji, dane osobowe są przetwarzane przez okres wskazany przez kandydata, a w razie jego braku do czasu ustania potrzeb rekrutacyjnych NETBOX PL lub skorzystania przez kandydata z praw, o których mowa poniżej.

Każdy kandydat do pracy, którego dane osobowe są przetwarzane przez NETBOX PL, ma prawo do:

1. dostępu do danych osobowych oraz informacji o ich przetwarzaniu;
2. sprostowania nieprawidłowych danych osobowych;
3. usunięcia danych osobowych;
4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5. przenoszalności danych osobowych;
6. wniesienia skargi do organu nadzoru;
7. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.